Εξειδικευμένοι συνεργάτες – δικηγόροι μπορούν να εξασφαλίσουν σωστή νομική απόδοση ΦΕΚ, καταστατικών, αγωγών, δικογραφιών, ευρεσιτεχνιών, εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομικής αλληλογραφίας, χρεογράφων, κλητήριων θεσπισμάτων, πληρεξουσίων, προεδρικών διαταγμάτων, εγκυκλίων και εγγράφων διαιτησίας.

Οι συμβάσεις εχεμύθειας των μεταφραστών μας, εξασφαλίζουν το απόρρητο του περιεχομένου των εγγράφων σας και προσωπικών δεδομένων σας.

Η βασική αποδελτίωση της νομικής ορολογίας από έμπειρους συνεργάτες, διασφαλίζει την ποιότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου της μετάφρασης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας συγκεκριμένης βάσης ορολογίας για κάθε πελάτη μας.

Συνεργαζόμενοι δικηγόροι μπορούν να επικυρώσουν οποιοδήποτε έγγραφο, βάσει του άρθρου 53 του κώδικα του δικηγορικού συλλόγου.

 • Εταιρικές Συμφωνίες και Συμβάσεις
 • Συστάσεις Εταιρειών
 • Έγγραφα Δικαστικών Προσφυγών
 • Συγχωνεύσεις
 • Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Δικαιώματα Εμπορικής Ιδιοκτησίας
 • Ιδιωτικές Συμβάσεις
 • Ιδιωτικά Συμφωνητικά
 • Συμβάσεις Εχεμυθείας
 • Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Συμβόλαια
 • Νομική Αλληλογραφία
 • Μηνύσεις
 • Πληρεξούσια
 • Υπουργικές Αποφάσεις
 • Πρακτικά Δ.Σ.
 • Πρακτικά Δικαστηρίων
 • Κανονισμοί
 • Καταθέσεις Μαρτύρων
 • Νόμοι
 • Πιστωτικές Επιστολές
 • Αποποιήσεις
 • Έγγραφα Διαιτησίας
 • Κυβερνητικές Συμφωνίες και Συμβάσεις
 • Πιστοποιητικά
 • Δηλώσεις
 • Κλητήρια Θεσπίσματα
 • Καταστατικά
 • Αγωγές
 • Έγγραφα Μετανάστευσης
 • Εξαγορές Χρεογράφων
 • Προσφορές Χρεογράφων
 • Κατοχυρώσεις Ευρεσιτεχνιών
 • Εγκύκλιοι
 • Προεδρικά Διατάγματα
 • Έγγραφα Κήρυξης Πτώχευσης
 • Διαθήκες
 • Δικαστικές Αποφάσεις
 • Εμπορικά Σήματα
 • Άδειες

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading