Με άκρως ανταγωνιστικές τιμές για μαθητές, φοιτητές και απόφοιτους σχολών ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, μεταφράζουμε και επικυρώνουμε βιογραφικά σημειώματα, απολυτήρια, αναλυτικές βαθμολογίες, πτυχία και συστατικές επιστολές.

  • Μετάφραση Πτυχίων Ξένων και Ελληνικών Πανεπιστημίων
  • Μετάφραση Απολυτηρίων Λυκείου
  • Μετάφραση Πτυχίων Ξένων Γλωσσών
  • Μετάφραση Συστατικών Επιστολών

Επικύρωση

Επικύρωση

Περισσότερα

Τοπικοποίηση

Τοπικοποίηση

Περισσότερα

Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα

Σελιδοποίηση

Σελιδοποίηση

Περισσότερα

Proofreading